Zastrzeżenia prawne

Dostęp i korzystanie z witryny internetowej Floramedia odbywa się na określonych poniżej warunkach (zwanych łącznie „Zastrzeżeniami prawnymi”).

Odwiedzając i wykorzystując witrynę internetową Floramedia, użytkownik akceptuje wersję Zastrzeżeń prawnych obowiązującą w momencie odwiedzin w witrynie. Floramedia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian warunków określonych w niniejszych Zastrzeżeniach prawnych w dowolnym terminie, według własnego uznania i bez konieczności wcześniejszego powiadamiania. Dalsze korzystanie z tej witryny będzie równoznaczne z akceptacją zmienionych Zastrzeżeń prawnych. Użytkownik odpowiada za zapoznanie się z Zastrzeżeniami prawnymi obowiązującymi w czasie odwiedzania i używania tej witryny. Jeśli użytkownik naruszy jakikolwiek warunek określony w Zastrzeżeniach prawnych, autoryzacja uprawniająca Użytkownika do korzystania z tej witryny ulega automatycznemu wygaśnięciu.

PRAWA AUTORSKIE

Treść i układ niniejszej witryny stanowią własność lub są licencjonowane przez Floramedia i podlegają ochronie z tytułu praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystywanie treści tu zawartych może stanowić naruszenie wymienionych powyżej praw. Wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane, są zastrzeżone. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie części lub całej treści tej witryny w dowolnej formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Floramedia jest zakazane. Z wyjątkiem stron zawierających opcję „Wydrukuj tę stronę” użytkownik może wydrukować tylko jedną kopię treści na własny użytek niekomercyjny, przy czym użytkownik nie może usuwać z takich materiałów informacji o prawach autorskich i innych prawach własności oraz jakichkolwiek innych zastrzeżeń.

NAZWA HANDLOWA / ZNAKI TOWAROWE

Wszelkie nazwy handlowe, znaki towarowe, logo i obrazy zamieszczane w tej witrynie i będące własnością Floramedia obecnie czy też w przyszłości, stanowią wyłączną własność Floramedia lub spółki stowarzyszonej (spółek stowarzyszonych) z Floramedia bądź są przedmiotem licencji udzielonej Floramedia lub spółce stowarzyszonej (spółkom stowarzyszonym) z Floramedia. Dostępu użytkownika do tej witryny nie należy interpretować jako przyznanie, przez domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nazw handlowych, znaków towarowych, logo i obrazów pojawiających się w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Floramedia.

KORZYSTANIE Z ODNOŚNIKÓW

Ta witryna zawiera odnośniki do witryn internetowych osób trzecich, które nie podlegają kontroli Floramedia. Floramedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek witrynę internetową, z którą użytkownik może się połączyć za pośrednictwem tej witryny.
Łączenie się z witrynami osób trzecich poprzez tę witrynę odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika. Floramedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność, rzetelność, prawidłowość, kolejność czy kompletność jakichkolwiek informacji, danych, opinii, porad czy oświadczeń umieszczonych na takich witrynach, jak również za jakość jakichkolwiek produktów czy usług oferowanych za pośrednictwem takich witryn.

Floramedia udostępnia odnośniki do innych witryn wyłącznie dla wygody użytkownika oraz dla celów informacyjnych. Umieszczenie takich odnośników nie oznacza, że Floramedia ponosi lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialności za treść lub użytkowanie witryn należących do osób trzecich. Floramedia zaleca użytkownikowi uprzednie zapoznanie się z warunkami korzystania z takich zewnętrznych witryn.

ODNOŚNIKI DO WITRYNY FLORAMEDIA

Użytkownik może zamieszczać na swojej witrynie odnośniki do witryny Floramedia pod warunkiem wyraźnego określenia (w odnośniku), że odwiedzający witrynę użytkownika zostaną przekierowani do witryny Floramedia. Odnośnik nie może wprowadzać w błąd i nie może skutkować wyświetlaniem informacji dostępnych w witrynie Floramedia jako części innej witryny. Na przykład zabrania się umieszczania stron witryny Floramedia w ramce i osadzania materiałów multimedialnych pochodzących z witryny Floramedia na innych stronach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Floramedia.

Zabronione jest zamieszczanie odnośników na jakiejkolwiek stronie witryny użytkownika lub w jakimkolwiek kontekście, jeśli zawiera treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako obsceniczne, nielegalne, naruszające lub popierające naruszanie praw osób trzecich.

WYŁĄCZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Floramedia nie gwarantuje, że dostęp do witryny i zamieszczonych w niej treści będzie zapewniany w sposób nieprzerwany i bezbłędny. Ta witryna oraz zawarte w niej treści są udostępniane w stanie, w jakim się znajdują, bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych gwarancji, w tym, ale nie wyłącznie gwarancji tytułu prawnego lub braku naruszeń, dorozumianych gwarancji zgodności z przeznaczeniem lub przydatności do określonego celu w odniesieniu do dostępności, dokładności, bezpieczeństwa, wiarygodności lub treści tej witryny.
Ta witryna może zawierać błędy natury technicznej lub innej, nieścisłości lub błędy typograficzne. Floramedia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści, układu oraz usług dostępnych w tej witrynie, w tym cen i opisów dowolnych produktów, których wykaz znajduje się w witrynie, w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia. Treść oraz usługi udostępniane w ramach witryny mogą być nieaktualne, a firma Floramedia nie jest zobowiązana do uaktualniania wspomnianych wyżej treści lub usług.

Floramedia ani żaden z kontrahentów Floramedia uczestniczących w procesie tworzenia, produkowania lub dostarczania dowolnych treści tej witryny nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek bezpośrednich, pośrednich, ubocznych, szczególnych, wynikowych szkód lub odszkodowań sankcyjnych, utraty zysków lub strat będących skutkiem przerw w działalności wynikających z korzystania lub niemożności korzystania z witryny, nawet jeśli firma Floramedia została poinformowana o możliwości zaistnienia takich szkód.

Floramedia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu komputerowego użytkownika lub innego rodzaju mienia bądź szkód spowodowanych przez wirusy, które mogą zaatakować wspomniany sprzęt lub mienie w związku lub w wyniku odwiedzania lub korzystania z tej witryny przez użytkownika. Ustawodawstwa niektórych państw nie zezwalają na wyłączenie pewnych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności. W takich przypadkach powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie dotyczyć określonych użytkowników. Odpowiedzialność Floramedia będzie wówczas ograniczona w możliwie najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.
Jeżeli użytkownik nie jest usatysfakcjonowany jakąkolwiek częścią tej witryny, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z tej witryny.

PRZESYŁANIE DANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W przypadku przesyłania danych (w tym wiadomości, dokumentów i plików) do Floramedia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub gotowych formularzy dostępnych w witrynie, użytkownik potwierdza, że:
1. przesyłane materiały nie zawierają treści niezgodnych z prawem lub treści, które nie nadają się do publikacji z innych względów;
2. użytkownik dołoży wszelkich starań, aby przed przesłaniem materiałów wyszukać i usunąć wszelkie wirusy lub inne elementy, które mogłyby pogorszyć jakość lub uszkodzić przesyłany materiał.
3. Ponadto użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury tej witryny.
Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przejęcie od Floramedia, jej kierowników, dyrektorów, pracowników, udziałowców, agentów i przedstawicieli odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich oraz zobowiązań i zrekompensowanie wszystkich szkód i/lub kosztów oraz, według naszego uznania, zapewnienie obrony przed powództwem wniesionym przez osoby trzecie w związku z niewłaściwym korzystaniem z tej witryny przez użytkownika, naruszeniem przez użytkownika niniejszych Zastrzeżeń prawnych, naruszeniem przez użytkownika lub jakąkolwiek osobę korzystającą z konta użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub innych praw jakiejkolwiek osoby lub podmiotu

OCHRONA DANYCH I PLIKI COOKIES

Wszelkie dane osobowe gromadzone przez Floramedia od użytkownika podczas korzystania przez niego z tej witryny będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności iInformacją o plikach cookies. Użytkownik niniejszym potwierdza, że odwiedzając niniejszą witrynę, wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności i Informacją o plikach cookies.

PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Floramedia obsługuje i kontroluję tę witrynę z terytorium Hiszpanii. W związku z tym informacje zawarte w tej witrynie uznaje się niniejszym za zapewniane w Hiszpanii i podlegające przepisom prawa hiszpańskiego bez odwoływania się do zasad kolizji przepisów prawa. Użytkownik poddaje się wyłącznej jurysdykcji sądów w Hiszpanii w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Zastrzeżeń prawnych stanie się lub zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, takie postanowienie będzie uznawane za rozdzielne w stosunku do niniejszych Zastrzeżeń prawnych i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność wszystkich pozostałych postanowień. Niniejsze Zastrzeżenia prawne stanowią całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Floramedia odnośnie do określonego w nich przedmiotu.